+386 (0)51 360 195

Pogodba in pogoji najema

I.STAROSTNA OMEJITEV:
Minimalna starost voznika (najemnika) je 21 let. Vozniško dovoljenje mora biti staro in veljavno najmanj 2 leti.

2. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO ALI VOŽENO:
O za pogon ali vleko drugih vozil za nadaljni podnajem tretji osebi če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil če vozilo ni v voznem stanju oziroma ne deluje brezhibno
O v nezakonite namene preko hitrosti omejitve predpisane z zakonom izven urejenih cest namenjenih motornemu prometu
V primeru kršenja teh določil in pogojev se najemnik obvezuje, da bo poravnal vso škodo, ki bi s tem nastala. Višino škode oceni cenilec oziroma najemodajalec.

3. REZERVACIJA, PREVZEM, VRAČILO, VARŠČINA, ZAMUDNINA
Stranka lahko rezervira vozilo na telefonsko številko najemodajalca. Ob prevzemu vozila se plača celotno ceno najema plus varščino, ki služi za poravnavo morebitne škode nastale na vozilu. Določi jo najemodajalec. Ob vračilu se vozilo pregleda in v primeru, da je vrnjeno v enakem stanju kot ob prevzemu, se najemniku varščina vrne v celoti. V primeru, da najemnik ne vrne vozila v dogovorjenem času in o tem predhodno ne obvesti najemodajalca, se vsak dan zamude zaračuna 30€.

4. ZAVAROVANJE VOZILA IN POTNIKOV
Vozilo in potniki so zavarovani. Cena zavarovanja je vključena v ceno najema. V primeru, da najemnik sam povzroči nesrečo, poškoduje vozilo ali mu ukradejo dele ali celo vozilo, je škodo dolžan prijaviti policiji in napisati poročilo o nezgodi. Voznik je odgovoren za vso škodo, če: vozi pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov; če povzroči škodo namerno ali iz malomarnosti; vozi brez vozniškega dovoljenja. Stroški, ki nastanejo ob teh primerih je dolžan poravnati najemnik oziroma se poravnajo iz vnaprej plačane varščine.

5. DOKUMENTI, KLJUČI, GORIVO, IZGUBA LASTNINE
V primeru izgube ključev, dokumentov ali drugih delov opreme vozila, je stroške dolžan poravnati najemnik. Najemnik prejme ob prevzemu vozilo s polno rezervoar za gorivo, v kolikor posoda ob vračilu vozila ni polna se razlika zaračuna najemniku po veljavnem ceniku. Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino druge osebe, ki jo je pustil v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

6. OKVARE, PROMETNE NESREČE, VZDRŽEVANJE, KAZNI
V primeru okvare ali drugih tehničnih težav z vozilom, je najemnik dolžan o tem obvestiti najemodajalca, ki določi nadaljni postopek glede vozil. V primeru prometne nesreče je najemnik dolžan poklicati policijo in napisati poročilo o prometni nesreči ter o tem obvestiti najemodajalca. Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo. Najemnik se obvezuje, da bo vzdrževanje in servisiranje vozila opravljal v dogovoru z najemodajalcem ter hkrati prevzema tudi obvezo za opravljanje preventivnih pregledov v skladu z zakonskimi predpisi. Najemnik nosi odgovornost za storjene prekrške, mandatne kazni, kazniva dejanja in carinske postopke v katerih je udeležen, razen v primeru, če je za prekršek odgovoren najemodajalec, zaradi neupoštevanja predpisov glede opreme ali registracije vozila. Najemnik je dolžan najemodajalcu povrniti stroške, povzročene s prekrški. S pogodbo o izposoji vozila se najemodajalec kot njegov lastnik odvezuje odgovornosti.

7. PLAČILO
Najemnik plača stroške najema v celoti na dan prevzema vozila.

8.KONČNE DOLOČBE
Spore, izvirajoče iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobene določbe pogoja iz te pogodbe.

Prenesi:

Pogodba o najemu vozila – PDF